Zone Bulgaria  
English
Bulgarian
Deutsch
French
Russian
 
Web bg.zonebulgaria.com
 
Главно Меню
Информация > Информация > Визов режим

Визов режим

Република България е безвизова за част от страните в света. Всеки турист би трябвало предварително да се осведоми за това, тъй като някои типове визи имат по-дълъг срок за обработка и издаване. Българските граждани пътуват безвизово в страните от Европейската общност и в повечето от европейските държави, както и в някои страни с трайни приятелски, културни и икономически връзки от Азия, Африка и Америка.

Всички публикувани по-долу сведения се променят често по отношение на срокове, цени и визов режим с конкретните страни, затова гостите ни трябва да проверяват точното състояние на контактите на тяхната страна с България.

Влизане на чужденци в България. Чужденец може да влезе в Република България, ако притежава редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза за влизане, пребиваване или за транзитно преминаване през страната, когато такава се изисква. Визите са:

- за транзитно преминаване

- за краткосрочно пребиваване

- групови

- за дългосрочно пребиваване

Срокът за пребиваване в страната въз основа на виза не може да надвишава 90 дни. Визите се издават от дипломатическите и консулските представителства на Република България, а тези за дългосрочно пребиваване се издават след съгласуване със службите за административен контрол на чужденците.

От 01 януари 2002 г. Министерството на външните работи на България започна издаването на нова българска виза. Тя представлява стикер, на който за първи път в Европа се монтира и снимка.

Виза за транзитно преминаване. Чужденец, който влиза в Република България с транзитна виза през определен граничен контролно-пропусквателен пункт от една държава, е длъжен да напусне страната в срок от 24 часа през граничен контролно-пропусквателен пункт с друга държава. За получаване на транзитна виза е необходимо чужденецът да притежава виза за държавата - крайна цел на пътуването. Когато пътуването не е със самолет или за държавата (крайна цел на пътуването) не е необходима виза , чужденецът трябва да притежава виза за първата държава по маршрута, за която такава е необходима. Еднократни - с валидност до 3 месеца и с право на едно преминаване през територията на страната. Двойнотранзитни - с валидност 3 и 6 месеца и с право на две преминавания през територията на страната. Многократни - с валидност 3, 6 и 12 месеца и с право на неограничен брой транзитни преминавания през територията на страната.

Виза за краткосрочно пребиваване се издава на чужденец, който влиза в страната еднократно или многократно за срок до 90 дни в рамките на 6 месеца, считано от датата на първото влизане. Многократната виза за краткосрочно пребиваване може да бъде със срок на валидност до 1 година. Срокът може да бъде продъл жен от службите за административен контрол на чужденците по причини от хуманитарен характер. Еднократни входни (туристически) - с валидност до 3 месеца и с право на едно влизане и пребиваване на територията на страната. Многократни входни - с валидност 3, 6 или 12 месеца и с право на неограничен брой влизане на територията.

Групови визи. Групова виза се издава за транзитно пребиваване или с право на пребиваване до 30 дни на чужденци - граждани на една държава, които са формирали групата преди заминаването си, притежават групов паспорт и при положение, че влизат, пребивават и напускат територията на Република България като група.

Виза за дългосрочно пребиваване се издава на чужденец, който желае да се установи продължително или постоянно в страната. Тя дава право на чужденеца да влезе еднократно в страната с право на пребиваване до 90 дни. Валидността на тази виза не може да надвишава 6 месеца.

Молба за виза във връзка с частно посещение. Независимо от срока на пребиваване, кандидатите следва да представят: покана за частно посещение на чужденец; банкови документи, удостоверяващи платежоспособност или налични средства в размер на 40 USD за всеки ден от срока на пребиваване; документи относно степента на социална интеграция (служебно положение, работа, семейство); ако домакинът е роднина, кандидатът за виза следва да представи документи, удостоверяващи роднинските връзки с канещото лице

Молба за еднократна входна виза във връзка с бизнеспосещение Задължително се изискват: покана за бизнес посещение на чужденец; удостоверение за актуална съдебна регистрация на чуждестранната фирма; удостоверително писмо от чуждестранната фирма относно длъжността на апликанта, ако същият не е собственик; в случаите, когато кандидатът декларира, че е регистрирал фирма по българското законодателство задължително се изисква данъчна справка за предшестващата година, от която да е виден абсолютния размер на декларираните доходи и заплатените данъци

Молба за многократна входна виза за срок от 12 месеца във връзка с бизнеспосещение. Задължително се изискват: удостоверително писмо от чуждестранната асоциация на търговските банки или търговско-промишлената палата; удостоверение за актуална съдебна регистрация на чуждестранната фирма; митнически, данъчни, банкови и др. документи, удостоверяващи наличието на "трайни контакти".

Служебно пътуване. Задължително се изискват: от българската фирма - покана за бизнеспосещение на чужденец и писмо, удостоверяващо целта на пътуване; от чуждестранната фирма - писмо относно длъжността и целта на пътуване на кандидата за виза.

Особено внимателни трябва да бъдат туристите относно съхранението на своите документи. Всяко изгубване или повреждане на паспорт и митнически документи е неприятно и води до продължителни процедури по тяхното подновяване, тъй като със случая се занимават задължително Министерство на вътрешните работи, Министерство на външните работи, посолството на съответната страна, чийто гражданин е туристът, и митническите служби.

Home | Search | Site map | Copyright